skip to Main Content

De klant wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden bij het plaatsen van een bestelling, onverschillig of die handelaar is of niet.

Afwijkende bedingen van deze algemene voorwaarden zijn voor Containeronline.be slechts bindend wanneer zij door Containeronline.be bvba uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden

 1. Prijzen zijn enkel geldig voor containers die MANUEEL geladen worden. Bij laden met kraan of andere machines, prijs op aanvraag.
 2. De opgegeven termijnen voor levering en uitvoering van werken door Containeronline.be zijn slechts benaderend en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
 3. Iedere vernietiging van bestelling door de klant zal schriftelijk aan Containeronline.be meegedeeld worden ter annulering van de bestelling. In geval van annulering, indien aanvaard door Containeronline.be, zal een bedrag van 20% van de totaalprijs van de bestelling aangerekend worden en zonder enige aftrek geëist worden.
 4. De getekende bestelbon van Containeronline.be heeft enkel en uitsluitend betrekking op de formeel geschreven werken.
 5. In geval Containeronline.be verplicht is de werkzaamheden te onderbreken en/of stop te zetten door omstandigheden en oorzaken van welke aard dan ook, en onafhankelijk van de wil van Containeronline.be, is er een schadevergoeding a rato van 125€ verschuldigd per dag, aan Containeronline.be, vanaf de werkonderbreking en zonder dat hiertoe een in gebrekestelling vereist is.
 6. Er wordt uitdrukkelijk overeen gekomen dat de uitvoeringsomstandigheden optimaal dienen te zijn: zo dient de opdrachtgever behoudens aansluitend beding o.m. te zorgen voor de nodige gemeentelijke of stedenbouwkundige vergunningen, de werf toegankelijk te maken, ons te vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen uit hoofde van lawaaihinder.
 7. Containeronline.be is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan ondergrondse leidingen, riolen, telefoondraden, putten en nutsvoorzieningen, waarvan de ligging en het bestaan niet schriftelijk en voorafgaandelijk aan Containeronline.be werden meegedeeld. Alsook bovengrondse schade aan verhardingen, graspleinen, beplantingen, deksels,..De klant vrijwaart in dat geval de aannemer voor elke eis die desbetreffend tegen hem zou gesteld kunnen worden.
 8. Alle facturen zijn, behoudens andersluidend beding, contant online betaalbaar
 9. Bij niet-betaling vervalt elke verbintenis
 10. Elke betwisting of protest van een factuur moet aan Containeronline.be schriftelijk worden gemeld binnen 8 dagen na ontvangst hiervan. Zo niet wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken van Sint-Niklaas of Dendermonde.
 11. Alle containers worden geplaatst op locatie aangeduid door de opdrachtgever. Indien deze niet aanwezig is beslist de chauffeur waar de container geplaatst wordt. Dit kan geen aanleiding geven tot klachten of verplichting de container te verplaatsen.
 12. Containers geplaatst op de openbare weg moeten voorzien worden van correcte signalisatie (art 8 KB 07/05/1999). Containeronline.be voorziet verkeersbord D1 en signalisatielamp. Het is de opdracht van de opdrachtgever dat deze correct werkend en zichtbaar opgesteld worden. En dit gedurende de gehele looptijd van de huurovereenkomst.
 13. De opdrachtgever schat de situatie zelf in en vraagt indien nodig meer signalisatie aan bij Containeronline.be
 14. De containers worden niet hoger geladen dan maximale hoogte zijbord. Inhoud container wordt berekend door een afgevlakte container (maw, niet geladen op een punt).
 15. Volgende maximumgewichten mogen niet overschreden worden:
  Container restafval 10m³: 3 ton / 20m³: 3 ton / 30m³: 4 ton
  Container afbraakhout 10m³: 3 ton / 20m³: 4 ton / 30m³: 5 ton
  Container grond of steenpuin: 10 ton
  Overladen gewicht of volume wordt aan tonnageprijs van de afvalstroom verrekend, volgens de weegbon.
  Bij overtreding heeft Containeronline.be het recht de container te weigeren en de lading ter plaatse achter te laten. Dit geeft geen recht op terugbetaling door Containeronline.be
 16. De toegelaten en niet-toegelaten afvalstoffen worden per type container aangegeven. U dient deze aandachtig te lezen. Bij overtreding van deze lijst wordt een supplement aangerekend. Dit start vanaf 250EUR en kan variëren afhankelijk van de gestorte afvalsoort. Alle kosten verbonden aan deze sortering (uren, machines, gerechtskosten,…) zijn ten laste van de opdrachtgever.
 17. Bij vaststelling van verontreinigde grond worden alle saneringskosten, transportkosten en gerechtskosten verhaald op de opdrachtgever. Vermeerderd met een administratieve boete van 500EUR.
 18. Bij verhuur van materiaal wordt een huurwaarborg aangerekend. Deze waarborg mag Containeronline.be aanwenden om eventuele herstellingskosten en/of huurkosten die ten laste van de huurder zouden vallen, te vergoeden.
 19. Indien dit niet van toepassing is wordt de huurwaarborg binnen de 7 dagen terug gestort op de rekening van de huurder. In uitzonderlijk geval kan dit langer duren (bv verlofperiode). De huurder wordt hier wel van op de hoogte gesteld.
 20. Het materiaal wordt geacht bij levering in perfecte staat te zijn en moet in perfecte staat terug worden afgeleverd. Alle kosten om het materiaal terug in perfecte staat te brengen zijn ten koste van de huurder.
 21. Brandstoffen zijn ten laste van de huurder. Deze worden meegeleverd en de kost wordt afgetrokken van de waarborg. De machine wordt volledig gevuld van brandstof afgeleverd en dient ook zo terug opgeleverd te worden. Indien de opvulling dient te gebeuren door Containeronline.be wordt er een supplement van 5EUR aangerekend.
 22. De huurder zal als een goede huisvader zorg dragen voor het materiaal en zal er steeds op toezien dat dit geen gevaar kan opleveren voor derden. Defecten of schade aan materiaal, verhardingen, buizen, onroerende goederen, wagens,… van welke aard dan ook, zijn ten laste van de huurder. Bij diefstal, vandalisme, schade door derden,.. valt dit ten laste van de huurder.
 23. De huurder verklaart de werking van het gehuurde materiaal als een professioneel gebruiker te kennen en de veiligheidszorgen te kennen en te kunnen toepassen. Hij/zij laat dit ook niet gebruiken door onbevoegde personen.
 24. Het gehuurde materiaal mag niet vervoerd worden
 25. Het gehuurde materiaal mag niet onderverhuurd worden
 26. Geen enkele schadeloosstelling, voor slechte werking van het materiaal ten gevolgde van defect of enige andere oorzaak, zal door de huurder of derden kunnen geëist worden.
 27. Er wordt geen garantie gegeven op rendement van de machine of tempo vordering werkzaamheden.
 28. Herstelling worden enkel uitgevoerd door personeel van Containeronline.be of mensen aangesteld door Containeronline.be.
 29. De huur begint op aangegeven datum en geldt per dag. Een dag omvat 8 werkuren. Bij minder draaiuren of dagen wordt een minimum van 8 uren gerekend en elke dag die aangevat of gereserveerd is, is een volle dag.
 30. De machine wordt afgemeld de volgende dag en opgehaald door Containeronline.be en dit binnen de 7 dagen.
Close search
Winkelwagen
Back To Top